Deze website is verhuisd naar inwhitefilms.nl
NoWayBack Films heet vanaf nu In White Films

ALGEMENE VOORWAARDEN

NoWayBack Films
KvK: 69693404

 1. Toepassing: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst en op iedere rechtsverhouding die daaruit voortvloeit (al dan niet op basis van een verzoek om diensten van de Klant aan NoWayBack Films). Als een Klant verzoekt om diensten van NoWayBack Films, dan geldt zulks als een wilsverklaring dat zij aan deze voorwaarden is gebonden. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang boven andere algemene voorwaarden (zoals: die van de Klant). NoWayBack Films behoudt zich het recht voor om de deze algemene voorwaarden te wijzigen. Als zij dat doen, dan zal zij de klant hiervan op de hoogte brengen.

 2. Definities: In deze algemene voorwaarden hebben de hierna genoemde begrippen de daarbij behorende betekenis:
  • ‘NoWayBack Films’ betekent de eenmanszaak NoWayBack Films, met het adres Leemweg 11, 6602 DL Wijchen ingeschreven bij het Handelsregister met nummer 69693404;
  • ‘Overeenkomst’ betekent de overeenkomst van opdracht (mondeling of schriftelijk) tussen de Klant en NoWayBack Films;
  • ‘Offerte’ betekent het (geschreven) aanbod van NoWayBack Films, met daarin beschreven de Diensten, het bedoelde gebruik daarvan en de tijdsplanning;
  • ‘Klant’ betekent de persoon of rechtspersoon aan wie NoWayBack Films Diensten verleent;
  • ‘Diensten’ betekent de diensten en/of materialen die NoWayBack Films uit hoofde van de Overeenkomst en de Offerte aan de Klant levert, bestaande uit (onder meer) videoregistratie;
  • ‘Honorarium’ betekent het honorarium dat NoWayBack Films voor zijn Diensten in rekening brengt;
  • ‘Filmdag’ betekent de (eerste) dag van de videoregistratie waarvoor NoWayBack Films is ingehuurd.

 3. NoWayBack Films rechtspositie: Deze Overeenkomst is een overeenkomst van opdracht (als bedoeld in art: 7:400 BW e.v.). NoWayBack Films zal zich inspannen om bij levering van Diensten te handelen in overeenstemming met de eisen van goed opdrachtnemerschap.

 4. Betaling: De Klant zal, in ruil voor de Diensten, het Honorarium betalen zoals uiteengezet in de Offerte. De Klant betaalt NoWayBack Films een voorschot van 20% van het door NoWayBack Films ingeschatte Honorarium minstens 1 maand voor aanvang van Filmdag. Het doel van het voorschot is om de Filmdag te reserveren. De aanbetaling wordt niet gerestitueerd bij annulering minder dan 1 maand voorafgaand aan de Filmdag. De resterende 80% van het totale bedrag dient te worden betaald voordat de Diensten zijn geleverd.

 5. Offertes en wijzigingen: De Offerte is gebaseerd op instructies van de Klant en de Klant garandeert dat die instructies juist en accuraat zijn. Het Honorarium en de Diensten zijn bepaald op basis van de instructies van de Klant en wijzigingen in die instructies nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, kunnen leiden tot extra kosten op grond van het meerwerk dat NoWayBack Films moet verrichten. Meerwerk wordt door NoWayBack Films altijd eerst geoffreerd.

 6. Goedkeuringen: Indien NoWayBack Films beelden of enig ander materiaal ter goedkeuring aan de Klant voorlegt, dan zal de Klant hier zorgvuldig naar kijken en NoWayBack Films op de hoogte brengen van enige onjuistheid. NoWayBack Films zal zich inspannen om dergelijke onjuistheden aan te passen, maar zij behoudt zich het recht voor om voor dergelijk meerwerk extra kosten in rekening te brengen indien dergelijke wijzigingen buiten het bestek van de Offerte vallen.

 7. Intellectueel Eigendom: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal ieder intellectueel eigendomsrecht (zoals: auteursrecht) op enig werk dat in de loop van de Overeenkomst tot stand is gekomen, toebehoren aan NoWayBack Films. NoWayBack Films behoudt zich het recht voor om het werk dat zij gedurende de Overeenkomst ontwikkelt te gebruiken bij de promotie van zijn Diensten. Indien de klant gedurende of na deze Overeenkomst het door NoWayBack Films opgeleverde werk wenst te gebruiken voor een ander doel dan voorzien in de Offerte, dan dient zij daarvoor van NoWayBack Films schriftelijke toestemming te hebben.

 8. Opzegging: NoWayBack Films heeft het recht om deze Overeenkomst onmiddellijk op te zeggen als de Klant:
  • Bij het verstrijken van de betalingstermijn niet het volledige Honorarium heeft betaald;
  • Wordt geliquideerd of ontbonden (in geval van een rechtspersoon) of sterft of permanent invalide raakt (in geval van een natuurlijk persoon);
  • Niet in staat is zijn betalingen te verrichten of betalingsafspraken maakt met zijn crediteuren;
  • Een curator of bewindvoerder over zijn activa krijgt aangewezen;
  • Of feitelijk stopt zaken te doen of deel te nemen aan het rechtsverkeer, of zulks dreigt te doen.

 9. Regelgeving: De Klant is verplicht ervoor te zorgen dat de Diensten in overeenstemming zijn met alle relevante en lokale regelgeving in de landen waarin het gebruik van de Diensten wordt voorzien. De Klant zal NoWayBack Films (en zijn medewerkers en vertegenwoordigers) dan ook schadeloos stellen en vrijwaren van enige schade (met inbegrip van gerechtelijke kosten) die mocht voortvloeien uit een (vermeende) inbreuk van de Diensten op die regelgeving.

 10. Kosten: NoWayBack Films zal zich inspannen om een accurate schatting te geven van de gemaakte kosten (indien relevant), voor zover zulks mogelijk is. Kosten zijn niet bij het Honorarium inbegrepen, en NoWayBack Films zal alle kosten die zij in relatie tot de Diensten maakt aan de Klant factureren. Bij significante kosten (naar de mening van NoWayBack Films), zal de Klant deze op het eerste verzoek van NoWayBack Films vooraf voldoen.

 11. Levering: Het bewerkingsproces duurt maximaal 2 maanden vanaf de Filmdag. Onder de Diensten kunnen ook goederen en materialen zijn begrepen (bijvoorbeeld: digitale bestanden, dvd’s). Het risico ten aanzien van die goederen gaat over op de Klant op het moment dat NoWayBack Films die goederen verzendt (zij het per post, per e-mail of via enig ander digitaal kanaal). De Klant zal de goederen onmiddellijk bij ontvangst inspecteren en NoWayBack Films direct (schriftelijk) op de hoogte stellen indien enig defect wordt gevonden, onder vermelding van de details van dat defect. De Klant zal NoWayBack Films de gelegenheid geven die goederen te inspecteren. Zonder een dergelijke kennisgeving, wordt de Klant geacht de goederen te hebben ontvangen en worden deze geacht in goede staat te verkeren. NoWayBack Films bewaart tijdelijk kopieën van goederen en de Klant dient er zelf voor te zorgen dat goederen op de juiste, veilige wijze worden opgeslagen.

 12. Annulering: Indien de Klant deze Overeenkomst rechtsgeldig (en in overeenstemming met deze algemene voorwaarden) beëindigt op een moment dat NoWayBack Films al met de Diensten is begonnen, dan blijft de Klant gehouden om het evenredig Honorarium te voldoen.

 13. Eigendom: Als NoWayBack Films enig werk aanlevert dat auteursrechtelijk is beschermd, dan is het de Klant niet toegestaan hier wijzigingen op aan te brengen of om dit te gebruiken op een wijze die niet in de Overeenkomst is voorzien, tenzij zij vooraf schriftelijke toestemming van NoWayBack Films heeft verkregen.

 14. Verzuim: Indien de klant niet binnen de betalingstermijn van 30 dagen zijn factuur betaalt, wordt zij geacht in verzuim te zijn. Klanten in verzuim dienen, naast de hoofdsom, ook de (redelijke) kosten van NoWayBack Films te vergoeden, met inbegrip van juridische kosten of incassokosten.

 15. Aansprakelijkheid: De aansprakelijkheid van NoWayBack Films is (behoudens opzet en grove schuld) als volgt beperkt:
  • NoWayBack Films aansprakelijkheid is beperkt tot (a) het bedrag dat zij onder zijn aansprakelijkheidsverzekering krijgt uitgekeerd, of, indien lager (b) het bedrag van het Honorarium dat daadwerkelijk door de Klant is betaald;
  • NoWayBack Films is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van onjuiste instructies van de Klant of enige onjuiste toelevering van materialen of gegevens door een derde;
  • En NoWayBack Films is niet aansprakelijk voor enige indirect schade, reputatieschade of gevolgschade.

 16. Onderaannemers: NoWayBack Films mag bij de uitvoering van de Diensten gebruik maken van diensten van derden. De bepalingen uit deze algemene voorwaarden gelden ook ter bescherming van deze derden.

 17. Vertrouwelijke gegevens: Partijen zullen de vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze Overeenkomst krijgen, strikt geheim houden. Informatie die reeds publiek bekend is (anders dan door een inbreuk op deze geheimhoudingsverplichting), geldt niet als vertrouwelijke informatie.

 18. Toestemming filmregistratie evenement: Het is de verantwoordelijkheid van de klant om toestemming van de locatie te krijgen voor het installeren van video-apparatuur en om video-opnamen te maken op de gekozen locatie.

 19. Video-montage: NoWayBack Films krijgt de volledige redactionele- en productiecontrole van Klant voor de montage van de op te leveren video’s.

 20. Overmacht: NoWayBack Films is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst, voor zover die het gevolg is van overmacht (zoals: brand, bliksem, ontploffingen, oorlog, wanorde, overstromingen, epidemie, pandemie, industriële conflicten, uitzonderlijke weersomstandigheden, onvoorziene hardware- of software defecten, of handelingen van lokale autoriteiten).

 21. Volledige overeenkomst en strijdigheid: Deze Overeenkomst is de volledige overeenkomst tussen partijen over deze inhoudt, en zij vervangt alle voorgaande verklaringen, onderhandelingen en schriftelijke uitwisselingen dienaangaande. Bij strijdigheid tussen bepalingen uit deze algemene voorwaarden en bepalingen uit de Offerte, prevaleren de bepalingen uit de Offerte.

 22. Kennisgevingen: Kennisgevingen dienen te allen tijde schriftelijk te worden gericht aan het zakelijke, geregistreerde adres van de andere partij. Kennisgevingen dienen per post of e-mail te worden verzonden.

 23. Toepasselijk recht en Forumkeuze: Deze Overeenkomst en enig geschil dat eruit mocht voortvloeien, wordt beheerst door Nederlands recht. De bevoegde rechter te Arnhem zal exclusief bevoegd zijn om van enig geschil hieromtrent kennis te nemen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

NoWayBack Films
KvK: 69693404

 1. Toepassing: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst en op iedere rechtsverhouding die daaruit voortvloeit (al dan niet op basis van een verzoek om diensten van de Klant aan NoWayBack Films). Als een Klant verzoekt om diensten van NoWayBack Films, dan geldt zulks als een wilsverklaring dat zij aan deze voorwaarden is gebonden. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang boven andere algemene voorwaarden (zoals: die van de Klant). NoWayBack Films behoudt zich het recht voor om de deze algemene voorwaarden te wijzigen. Als zij dat doen, dan zal zij de klant hiervan op de hoogte brengen.

 2. Definities: In deze algemene voorwaarden hebben de hierna genoemde begrippen de daarbij behorende betekenis:
  • ‘NoWayBack Films’ betekent de eenmanszaak NoWayBack Films, met het adres Leemweg 11, 6602 DL Wijchen ingeschreven bij het Handelsregister met nummer 69693404;
  • ‘Overeenkomst’ betekent de overeenkomst van opdracht (mondeling of schriftelijk) tussen de Klant en NoWayBack Films;
  • ‘Offerte’ betekent het (geschreven) aanbod van NoWayBack Films, met daarin beschreven de Diensten, het bedoelde gebruik daarvan en de tijdsplanning;
  • ‘Klant’ betekent de persoon of rechtspersoon aan wie NoWayBack Films Diensten verleent;
  • ‘Diensten’ betekent de diensten en/of materialen die NoWayBack Films uit hoofde van de Overeenkomst en de Offerte aan de Klant levert, bestaande uit (onder meer) videoregistratie;
  • ‘Honorarium’ betekent het honorarium dat NoWayBack Films voor zijn Diensten in rekening brengt;
  • ‘Filmdag’ betekent de (eerste) dag van de videoregistratie waarvoor NoWayBack Films is ingehuurd.

 3. NoWayBack Films rechtspositie: Deze Overeenkomst is een overeenkomst van opdracht (als bedoeld in art: 7:400 BW e.v.). NoWayBack Films zal zich inspannen om bij levering van Diensten te handelen in overeenstemming met de eisen van goed opdrachtnemerschap.

 4. Betaling: De Klant zal, in ruil voor de Diensten, het Honorarium betalen zoals uiteengezet in de Offerte. De Klant betaalt NoWayBack Films een voorschot van 20% van het door NoWayBack Films ingeschatte Honorarium minstens 1 maand voor aanvang van Filmdag. Het doel van het voorschot is om de Filmdag te reserveren. De aanbetaling wordt niet gerestitueerd bij annulering minder dan 1 maand voorafgaand aan de Filmdag. De resterende 80% van het totale bedrag dient te worden betaald voordat de Diensten zijn geleverd.

 5. Offertes en wijzigingen: De Offerte is gebaseerd op instructies van de Klant en de Klant garandeert dat die instructies juist en accuraat zijn. Het Honorarium en de Diensten zijn bepaald op basis van de instructies van de Klant en wijzigingen in die instructies nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, kunnen leiden tot extra kosten op grond van het meerwerk dat NoWayBack Films moet verrichten. Meerwerk wordt door NoWayBack Films altijd eerst geoffreerd.

 6. Goedkeuringen: Indien NoWayBack Films beelden of enig ander materiaal ter goedkeuring aan de Klant voorlegt, dan zal de Klant hier zorgvuldig naar kijken en NoWayBack Films op de hoogte brengen van enige onjuistheid. NoWayBack Films zal zich inspannen om dergelijke onjuistheden aan te passen, maar zij behoudt zich het recht voor om voor dergelijk meerwerk extra kosten in rekening te brengen indien dergelijke wijzigingen buiten het bestek van de Offerte vallen.

 7. Intellectueel Eigendom: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal ieder intellectueel eigendomsrecht (zoals: auteursrecht) op enig werk dat in de loop van de Overeenkomst tot stand is gekomen, toebehoren aan NoWayBack Films. NoWayBack Films behoudt zich het recht voor om het werk dat zij gedurende de Overeenkomst ontwikkelt te gebruiken bij de promotie van zijn Diensten. Indien de klant gedurende of na deze Overeenkomst het door NoWayBack Films opgeleverde werk wenst te gebruiken voor een ander doel dan voorzien in de Offerte, dan dient zij daarvoor van NoWayBack Films schriftelijke toestemming te hebben.

 8. Opzegging: NoWayBack Films heeft het recht om deze Overeenkomst onmiddellijk op te zeggen als de Klant:
  • Bij het verstrijken van de betalingstermijn niet het volledige Honorarium heeft betaald;
  • Wordt geliquideerd of ontbonden (in geval van een rechtspersoon) of sterft of permanent invalide raakt (in geval van een natuurlijk persoon);
  • Niet in staat is zijn betalingen te verrichten of betalingsafspraken maakt met zijn crediteuren;
  • Een curator of bewindvoerder over zijn activa krijgt aangewezen;
  • Of feitelijk stopt zaken te doen of deel te nemen aan het rechtsverkeer, of zulks dreigt te doen.

 9. Regelgeving: De Klant is verplicht ervoor te zorgen dat de Diensten in overeenstemming zijn met alle relevante en lokale regelgeving in de landen waarin het gebruik van de Diensten wordt voorzien. De Klant zal NoWayBack Films (en zijn medewerkers en vertegenwoordigers) dan ook schadeloos stellen en vrijwaren van enige schade (met inbegrip van gerechtelijke kosten) die mocht voortvloeien uit een (vermeende) inbreuk van de Diensten op die regelgeving.

 10. Kosten: NoWayBack Films zal zich inspannen om een accurate schatting te geven van de gemaakte kosten (indien relevant), voor zover zulks mogelijk is. Kosten zijn niet bij het Honorarium inbegrepen, en NoWayBack Films zal alle kosten die zij in relatie tot de Diensten maakt aan de Klant factureren. Bij significante kosten (naar de mening van NoWayBack Films), zal de Klant deze op het eerste verzoek van NoWayBack Films vooraf voldoen.

 11. Levering: Het bewerkingsproces duurt maximaal 2 maanden vanaf de Filmdag. Onder de Diensten kunnen ook goederen en materialen zijn begrepen (bijvoorbeeld: digitale bestanden, dvd’s). Het risico ten aanzien van die goederen gaat over op de Klant op het moment dat NoWayBack Films die goederen verzendt (zij het per post, per e-mail of via enig ander digitaal kanaal). De Klant zal de goederen onmiddellijk bij ontvangst inspecteren en NoWayBack Films direct (schriftelijk) op de hoogte stellen indien enig defect wordt gevonden, onder vermelding van de details van dat defect. De Klant zal NoWayBack Films de gelegenheid geven die goederen te inspecteren. Zonder een dergelijke kennisgeving, wordt de Klant geacht de goederen te hebben ontvangen en worden deze geacht in goede staat te verkeren. NoWayBack Films bewaart tijdelijk kopieën van goederen en de Klant dient er zelf voor te zorgen dat goederen op de juiste, veilige wijze worden opgeslagen.

 12. Annulering: Indien de Klant deze Overeenkomst rechtsgeldig (en in overeenstemming met deze algemene voorwaarden) beëindigt op een moment dat NoWayBack Films al met de Diensten is begonnen, dan blijft de Klant gehouden om het evenredig Honorarium te voldoen.

 13. Eigendom: Als NoWayBack Films enig werk aanlevert dat auteursrechtelijk is beschermd, dan is het de Klant niet toegestaan hier wijzigingen op aan te brengen of om dit te gebruiken op een wijze die niet in de Overeenkomst is voorzien, tenzij zij vooraf schriftelijke toestemming van NoWayBack Films heeft verkregen.

 14. Verzuim: Indien de klant niet binnen de betalingstermijn van 30 dagen zijn factuur betaalt, wordt zij geacht in verzuim te zijn. Klanten in verzuim dienen, naast de hoofdsom, ook de (redelijke) kosten van NoWayBack Films te vergoeden, met inbegrip van juridische kosten of incassokosten.

 15. Aansprakelijkheid: De aansprakelijkheid van NoWayBack Films is (behoudens opzet en grove schuld) als volgt beperkt:
  • NoWayBack Films aansprakelijkheid is beperkt tot (a) het bedrag dat zij onder zijn aansprakelijkheidsverzekering krijgt uitgekeerd, of, indien lager (b) het bedrag van het Honorarium dat daadwerkelijk door de Klant is betaald;
  • NoWayBack Films is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van onjuiste instructies van de Klant of enige onjuiste toelevering van materialen of gegevens door een derde;
  • En NoWayBack Films is niet aansprakelijk voor enige indirect schade, reputatieschade of gevolgschade.

 16. Onderaannemers: NoWayBack Films mag bij de uitvoering van de Diensten gebruik maken van diensten van derden. De bepalingen uit deze algemene voorwaarden gelden ook ter bescherming van deze derden.

 17. Vertrouwelijke gegevens: Partijen zullen de vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze Overeenkomst krijgen, strikt geheim houden. Informatie die reeds publiek bekend is (anders dan door een inbreuk op deze geheimhoudingsverplichting), geldt niet als vertrouwelijke informatie.

 18. Toestemming filmregistratie evenement: Het is de verantwoordelijkheid van de klant om toestemming van de locatie te krijgen voor het installeren van video-apparatuur en om video-opnamen te maken op de gekozen locatie.

 19. Video-montage: NoWayBack Films krijgt de volledige redactionele- en productiecontrole van Klant voor de montage van de op te leveren video’s.

 20. Overmacht: NoWayBack Films is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst, voor zover die het gevolg is van overmacht (zoals: brand, bliksem, ontploffingen, oorlog, wanorde, overstromingen, epidemie, pandemie, industriële conflicten, uitzonderlijke weersomstandigheden, onvoorziene hardware- of software defecten, of handelingen van lokale autoriteiten).

 21. Volledige overeenkomst en strijdigheid: Deze Overeenkomst is de volledige overeenkomst tussen partijen over deze inhoudt, en zij vervangt alle voorgaande verklaringen, onderhandelingen en schriftelijke uitwisselingen dienaangaande. Bij strijdigheid tussen bepalingen uit deze algemene voorwaarden en bepalingen uit de Offerte, prevaleren de bepalingen uit de Offerte.

 22. Kennisgevingen: Kennisgevingen dienen te allen tijde schriftelijk te worden gericht aan het zakelijke, geregistreerde adres van de andere partij. Kennisgevingen dienen per post of e-mail te worden verzonden.

 23. Toepasselijk recht en Forumkeuze: Deze Overeenkomst en enig geschil dat eruit mocht voortvloeien, wordt beheerst door Nederlands recht. De bevoegde rechter te Arnhem zal exclusief bevoegd zijn om van enig geschil hieromtrent kennis te nemen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

NoWayBack Films
KvK: 69693404

 1. Toepassing: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst en op iedere rechtsverhouding die daaruit voortvloeit (al dan niet op basis van een verzoek om diensten van de Klant aan NoWayBack Films). Als een Klant verzoekt om diensten van NoWayBack Films, dan geldt zulks als een wilsverklaring dat zij aan deze voorwaarden is gebonden. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang boven andere algemene voorwaarden (zoals: die van de Klant). NoWayBack Films behoudt zich het recht voor om de deze algemene voorwaarden te wijzigen. Als zij dat doen, dan zal zij de klant hiervan op de hoogte brengen.

 2. Definities: In deze algemene voorwaarden hebben de hierna genoemde begrippen de daarbij behorende betekenis:
  • ‘NoWayBack Films’ betekent de eenmanszaak NoWayBack Films, met het adres Leemweg 11, 6602 DL Wijchen ingeschreven bij het Handelsregister met nummer 69693404;
  • ‘Overeenkomst’ betekent de overeenkomst van opdracht (mondeling of schriftelijk) tussen de Klant en NoWayBack Films;
  • ‘Offerte’ betekent het (geschreven) aanbod van NoWayBack Films, met daarin beschreven de Diensten, het bedoelde gebruik daarvan en de tijdsplanning;
  • ‘Klant’ betekent de persoon of rechtspersoon aan wie NoWayBack Films Diensten verleent;
  • ‘Diensten’ betekent de diensten en/of materialen die NoWayBack Films uit hoofde van de Overeenkomst en de Offerte aan de Klant levert, bestaande uit (onder meer) videoregistratie;
  • ‘Honorarium’ betekent het honorarium dat NoWayBack Films voor zijn Diensten in rekening brengt;
  • ‘Filmdag’ betekent de (eerste) dag van de videoregistratie waarvoor NoWayBack Films is ingehuurd.

 3. NoWayBack Films rechtspositie: Deze Overeenkomst is een overeenkomst van opdracht (als bedoeld in art: 7:400 BW e.v.). NoWayBack Films zal zich inspannen om bij levering van Diensten te handelen in overeenstemming met de eisen van goed opdrachtnemerschap.

 4. Betaling: De Klant zal, in ruil voor de Diensten, het Honorarium betalen zoals uiteengezet in de Offerte. De Klant betaalt NoWayBack Films een voorschot van 20% van het door NoWayBack Films ingeschatte Honorarium minstens 1 maand voor aanvang van Filmdag. Het doel van het voorschot is om de Filmdag te reserveren. De aanbetaling wordt niet gerestitueerd bij annulering minder dan 1 maand voorafgaand aan de Filmdag. De resterende 80% van het totale bedrag dient te worden betaald voordat de Diensten zijn geleverd.

 5. Offertes en wijzigingen: De Offerte is gebaseerd op instructies van de Klant en de Klant garandeert dat die instructies juist en accuraat zijn. Het Honorarium en de Diensten zijn bepaald op basis van de instructies van de Klant en wijzigingen in die instructies nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, kunnen leiden tot extra kosten op grond van het meerwerk dat NoWayBack Films moet verrichten. Meerwerk wordt door NoWayBack Films altijd eerst geoffreerd.

 6. Goedkeuringen: Indien NoWayBack Films beelden of enig ander materiaal ter goedkeuring aan de Klant voorlegt, dan zal de Klant hier zorgvuldig naar kijken en NoWayBack Films op de hoogte brengen van enige onjuistheid. NoWayBack Films zal zich inspannen om dergelijke onjuistheden aan te passen, maar zij behoudt zich het recht voor om voor dergelijk meerwerk extra kosten in rekening te brengen indien dergelijke wijzigingen buiten het bestek van de Offerte vallen.

 7. Intellectueel Eigendom: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal ieder intellectueel eigendomsrecht (zoals: auteursrecht) op enig werk dat in de loop van de Overeenkomst tot stand is gekomen, toebehoren aan NoWayBack Films. NoWayBack Films behoudt zich het recht voor om het werk dat zij gedurende de Overeenkomst ontwikkelt te gebruiken bij de promotie van zijn Diensten. Indien de klant gedurende of na deze Overeenkomst het door NoWayBack Films opgeleverde werk wenst te gebruiken voor een ander doel dan voorzien in de Offerte, dan dient zij daarvoor van NoWayBack Films schriftelijke toestemming te hebben.

 8. Opzegging: NoWayBack Films heeft het recht om deze Overeenkomst onmiddellijk op te zeggen als de Klant:
  • Bij het verstrijken van de betalingstermijn niet het volledige Honorarium heeft betaald;
  • Wordt geliquideerd of ontbonden (in geval van een rechtspersoon) of sterft of permanent invalide raakt (in geval van een natuurlijk persoon);
  • Niet in staat is zijn betalingen te verrichten of betalingsafspraken maakt met zijn crediteuren;
  • Een curator of bewindvoerder over zijn activa krijgt aangewezen;
  • Of feitelijk stopt zaken te doen of deel te nemen aan het rechtsverkeer, of zulks dreigt te doen.

 9. Regelgeving: De Klant is verplicht ervoor te zorgen dat de Diensten in overeenstemming zijn met alle relevante en lokale regelgeving in de landen waarin het gebruik van de Diensten wordt voorzien. De Klant zal NoWayBack Films (en zijn medewerkers en vertegenwoordigers) dan ook schadeloos stellen en vrijwaren van enige schade (met inbegrip van gerechtelijke kosten) die mocht voortvloeien uit een (vermeende) inbreuk van de Diensten op die regelgeving.

 10. Kosten: NoWayBack Films zal zich inspannen om een accurate schatting te geven van de gemaakte kosten (indien relevant), voor zover zulks mogelijk is. Kosten zijn niet bij het Honorarium inbegrepen, en NoWayBack Films zal alle kosten die zij in relatie tot de Diensten maakt aan de Klant factureren. Bij significante kosten (naar de mening van NoWayBack Films), zal de Klant deze op het eerste verzoek van NoWayBack Films vooraf voldoen.

 11. Levering: Het bewerkingsproces duurt maximaal 2 maanden vanaf de Filmdag. Onder de Diensten kunnen ook goederen en materialen zijn begrepen (bijvoorbeeld: digitale bestanden, dvd’s). Het risico ten aanzien van die goederen gaat over op de Klant op het moment dat NoWayBack Films die goederen verzendt (zij het per post, per e-mail of via enig ander digitaal kanaal). De Klant zal de goederen onmiddellijk bij ontvangst inspecteren en NoWayBack Films direct (schriftelijk) op de hoogte stellen indien enig defect wordt gevonden, onder vermelding van de details van dat defect. De Klant zal NoWayBack Films de gelegenheid geven die goederen te inspecteren. Zonder een dergelijke kennisgeving, wordt de Klant geacht de goederen te hebben ontvangen en worden deze geacht in goede staat te verkeren. NoWayBack Films bewaart tijdelijk kopieën van goederen en de Klant dient er zelf voor te zorgen dat goederen op de juiste, veilige wijze worden opgeslagen.

 12. Annulering: Indien de Klant deze Overeenkomst rechtsgeldig (en in overeenstemming met deze algemene voorwaarden) beëindigt op een moment dat NoWayBack Films al met de Diensten is begonnen, dan blijft de Klant gehouden om het evenredig Honorarium te voldoen.

 13. Eigendom: Als NoWayBack Films enig werk aanlevert dat auteursrechtelijk is beschermd, dan is het de Klant niet toegestaan hier wijzigingen op aan te brengen of om dit te gebruiken op een wijze die niet in de Overeenkomst is voorzien, tenzij zij vooraf schriftelijke toestemming van NoWayBack Films heeft verkregen.

 14. Verzuim: Indien de klant niet binnen de betalingstermijn van 30 dagen zijn factuur betaalt, wordt zij geacht in verzuim te zijn. Klanten in verzuim dienen, naast de hoofdsom, ook de (redelijke) kosten van NoWayBack Films te vergoeden, met inbegrip van juridische kosten of incassokosten.

 15. Aansprakelijkheid: De aansprakelijkheid van NoWayBack Films is (behoudens opzet en grove schuld) als volgt beperkt:
  • NoWayBack Films aansprakelijkheid is beperkt tot (a) het bedrag dat zij onder zijn aansprakelijkheidsverzekering krijgt uitgekeerd, of, indien lager (b) het bedrag van het Honorarium dat daadwerkelijk door de Klant is betaald;
  • NoWayBack Films is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van onjuiste instructies van de Klant of enige onjuiste toelevering van materialen of gegevens door een derde;
  • En NoWayBack Films is niet aansprakelijk voor enige indirect schade, reputatieschade of gevolgschade.

 16. Onderaannemers: NoWayBack Films mag bij de uitvoering van de Diensten gebruik maken van diensten van derden. De bepalingen uit deze algemene voorwaarden gelden ook ter bescherming van deze derden.

 17. Vertrouwelijke gegevens: Partijen zullen de vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze Overeenkomst krijgen, strikt geheim houden. Informatie die reeds publiek bekend is (anders dan door een inbreuk op deze geheimhoudingsverplichting), geldt niet als vertrouwelijke informatie.

 18. Toestemming filmregistratie evenement: Het is de verantwoordelijkheid van de klant om toestemming van de locatie te krijgen voor het installeren van video-apparatuur en om video-opnamen te maken op de gekozen locatie.

 19. Video-montage: NoWayBack Films krijgt de volledige redactionele- en productiecontrole van Klant voor de montage van de op te leveren video’s.

 20. Overmacht: NoWayBack Films is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst, voor zover die het gevolg is van overmacht (zoals: brand, bliksem, ontploffingen, oorlog, wanorde, overstromingen, epidemie, pandemie, industriële conflicten, uitzonderlijke weersomstandigheden, onvoorziene hardware- of software defecten, of handelingen van lokale autoriteiten).

 21. Volledige overeenkomst en strijdigheid: Deze Overeenkomst is de volledige overeenkomst tussen partijen over deze inhoudt, en zij vervangt alle voorgaande verklaringen, onderhandelingen en schriftelijke uitwisselingen dienaangaande. Bij strijdigheid tussen bepalingen uit deze algemene voorwaarden en bepalingen uit de Offerte, prevaleren de bepalingen uit de Offerte.

 22. Kennisgevingen: Kennisgevingen dienen te allen tijde schriftelijk te worden gericht aan het zakelijke, geregistreerde adres van de andere partij. Kennisgevingen dienen per post of e-mail te worden verzonden.

 23. Toepasselijk recht en Forumkeuze: Deze Overeenkomst en enig geschil dat eruit mocht voortvloeien, wordt beheerst door Nederlands recht. De bevoegde rechter te Arnhem zal exclusief bevoegd zijn om van enig geschil hieromtrent kennis te nemen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

NoWayBack Films
KvK: 69693404

 1. Toepassing: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst en op iedere rechtsverhouding die daaruit voortvloeit (al dan niet op basis van een verzoek om diensten van de Klant aan NoWayBack Films). Als een Klant verzoekt om diensten van NoWayBack Films, dan geldt zulks als een wilsverklaring dat zij aan deze voorwaarden is gebonden. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang boven andere algemene voorwaarden (zoals: die van de Klant). NoWayBack Films behoudt zich het recht voor om de deze algemene voorwaarden te wijzigen. Als zij dat doen, dan zal zij de klant hiervan op de hoogte brengen.

 2. Definities: In deze algemene voorwaarden hebben de hierna genoemde begrippen de daarbij behorende betekenis:
  • ‘NoWayBack Films’ betekent de eenmanszaak NoWayBack Films, met het adres Leemweg 11, 6602 DL Wijchen ingeschreven bij het Handelsregister met nummer 69693404;
  • ‘Overeenkomst’ betekent de overeenkomst van opdracht (mondeling of schriftelijk) tussen de Klant en NoWayBack Films;
  • ‘Offerte’ betekent het (geschreven) aanbod van NoWayBack Films, met daarin beschreven de Diensten, het bedoelde gebruik daarvan en de tijdsplanning;
  • ‘Klant’ betekent de persoon of rechtspersoon aan wie NoWayBack Films Diensten verleent;
  • ‘Diensten’ betekent de diensten en/of materialen die NoWayBack Films uit hoofde van de Overeenkomst en de Offerte aan de Klant levert, bestaande uit (onder meer) videoregistratie;
  • ‘Honorarium’ betekent het honorarium dat NoWayBack Films voor zijn Diensten in rekening brengt;
  • ‘Filmdag’ betekent de (eerste) dag van de videoregistratie waarvoor NoWayBack Films is ingehuurd.

 3. NoWayBack Films rechtspositie: Deze Overeenkomst is een overeenkomst van opdracht (als bedoeld in art: 7:400 BW e.v.). NoWayBack Films zal zich inspannen om bij levering van Diensten te handelen in overeenstemming met de eisen van goed opdrachtnemerschap.

 4. Betaling: De Klant zal, in ruil voor de Diensten, het Honorarium betalen zoals uiteengezet in de Offerte. De Klant betaalt NoWayBack Films een voorschot van 20% van het door NoWayBack Films ingeschatte Honorarium minstens 1 maand voor aanvang van Filmdag. Het doel van het voorschot is om de Filmdag te reserveren. De aanbetaling wordt niet gerestitueerd bij annulering minder dan 1 maand voorafgaand aan de Filmdag. De resterende 80% van het totale bedrag dient te worden betaald voordat de Diensten zijn geleverd.

 5. Offertes en wijzigingen: De Offerte is gebaseerd op instructies van de Klant en de Klant garandeert dat die instructies juist en accuraat zijn. Het Honorarium en de Diensten zijn bepaald op basis van de instructies van de Klant en wijzigingen in die instructies nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, kunnen leiden tot extra kosten op grond van het meerwerk dat NoWayBack Films moet verrichten. Meerwerk wordt door NoWayBack Films altijd eerst geoffreerd.

 6. Goedkeuringen: Indien NoWayBack Films beelden of enig ander materiaal ter goedkeuring aan de Klant voorlegt, dan zal de Klant hier zorgvuldig naar kijken en NoWayBack Films op de hoogte brengen van enige onjuistheid. NoWayBack Films zal zich inspannen om dergelijke onjuistheden aan te passen, maar zij behoudt zich het recht voor om voor dergelijk meerwerk extra kosten in rekening te brengen indien dergelijke wijzigingen buiten het bestek van de Offerte vallen.

 7. Intellectueel Eigendom: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal ieder intellectueel eigendomsrecht (zoals: auteursrecht) op enig werk dat in de loop van de Overeenkomst tot stand is gekomen, toebehoren aan NoWayBack Films. NoWayBack Films behoudt zich het recht voor om het werk dat zij gedurende de Overeenkomst ontwikkelt te gebruiken bij de promotie van zijn Diensten. Indien de klant gedurende of na deze Overeenkomst het door NoWayBack Films opgeleverde werk wenst te gebruiken voor een ander doel dan voorzien in de Offerte, dan dient zij daarvoor van NoWayBack Films schriftelijke toestemming te hebben.

 8. Opzegging: NoWayBack Films heeft het recht om deze Overeenkomst onmiddellijk op te zeggen als de Klant:
  • Bij het verstrijken van de betalingstermijn niet het volledige Honorarium heeft betaald;
  • Wordt geliquideerd of ontbonden (in geval van een rechtspersoon) of sterft of permanent invalide raakt (in geval van een natuurlijk persoon);
  • Niet in staat is zijn betalingen te verrichten of betalingsafspraken maakt met zijn crediteuren;
  • Een curator of bewindvoerder over zijn activa krijgt aangewezen;
  • Of feitelijk stopt zaken te doen of deel te nemen aan het rechtsverkeer, of zulks dreigt te doen.

 9. Regelgeving: De Klant is verplicht ervoor te zorgen dat de Diensten in overeenstemming zijn met alle relevante en lokale regelgeving in de landen waarin het gebruik van de Diensten wordt voorzien. De Klant zal NoWayBack Films (en zijn medewerkers en vertegenwoordigers) dan ook schadeloos stellen en vrijwaren van enige schade (met inbegrip van gerechtelijke kosten) die mocht voortvloeien uit een (vermeende) inbreuk van de Diensten op die regelgeving.

 10. Kosten: NoWayBack Films zal zich inspannen om een accurate schatting te geven van de gemaakte kosten (indien relevant), voor zover zulks mogelijk is. Kosten zijn niet bij het Honorarium inbegrepen, en NoWayBack Films zal alle kosten die zij in relatie tot de Diensten maakt aan de Klant factureren. Bij significante kosten (naar de mening van NoWayBack Films), zal de Klant deze op het eerste verzoek van NoWayBack Films vooraf voldoen.

 11. Levering: Het bewerkingsproces duurt maximaal 2 maanden vanaf de Filmdag. Onder de Diensten kunnen ook goederen en materialen zijn begrepen (bijvoorbeeld: digitale bestanden, dvd’s). Het risico ten aanzien van die goederen gaat over op de Klant op het moment dat NoWayBack Films die goederen verzendt (zij het per post, per e-mail of via enig ander digitaal kanaal). De Klant zal de goederen onmiddellijk bij ontvangst inspecteren en NoWayBack Films direct (schriftelijk) op de hoogte stellen indien enig defect wordt gevonden, onder vermelding van de details van dat defect. De Klant zal NoWayBack Films de gelegenheid geven die goederen te inspecteren. Zonder een dergelijke kennisgeving, wordt de Klant geacht de goederen te hebben ontvangen en worden deze geacht in goede staat te verkeren. NoWayBack Films bewaart tijdelijk kopieën van goederen en de Klant dient er zelf voor te zorgen dat goederen op de juiste, veilige wijze worden opgeslagen.

 12. Annulering: Indien de Klant deze Overeenkomst rechtsgeldig (en in overeenstemming met deze algemene voorwaarden) beëindigt op een moment dat NoWayBack Films al met de Diensten is begonnen, dan blijft de Klant gehouden om het evenredig Honorarium te voldoen.

 13. Eigendom: Als NoWayBack Films enig werk aanlevert dat auteursrechtelijk is beschermd, dan is het de Klant niet toegestaan hier wijzigingen op aan te brengen of om dit te gebruiken op een wijze die niet in de Overeenkomst is voorzien, tenzij zij vooraf schriftelijke toestemming van NoWayBack Films heeft verkregen.

 14. Verzuim: Indien de klant niet binnen de betalingstermijn van 30 dagen zijn factuur betaalt, wordt zij geacht in verzuim te zijn. Klanten in verzuim dienen, naast de hoofdsom, ook de (redelijke) kosten van NoWayBack Films te vergoeden, met inbegrip van juridische kosten of incassokosten.

 15. Aansprakelijkheid: De aansprakelijkheid van NoWayBack Films is (behoudens opzet en grove schuld) als volgt beperkt:
  • NoWayBack Films aansprakelijkheid is beperkt tot (a) het bedrag dat zij onder zijn aansprakelijkheidsverzekering krijgt uitgekeerd, of, indien lager (b) het bedrag van het Honorarium dat daadwerkelijk door de Klant is betaald;
  • NoWayBack Films is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van onjuiste instructies van de Klant of enige onjuiste toelevering van materialen of gegevens door een derde;
  • En NoWayBack Films is niet aansprakelijk voor enige indirect schade, reputatieschade of gevolgschade.

 16. Onderaannemers: NoWayBack Films mag bij de uitvoering van de Diensten gebruik maken van diensten van derden. De bepalingen uit deze algemene voorwaarden gelden ook ter bescherming van deze derden.

 17. Vertrouwelijke gegevens: Partijen zullen de vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze Overeenkomst krijgen, strikt geheim houden. Informatie die reeds publiek bekend is (anders dan door een inbreuk op deze geheimhoudingsverplichting), geldt niet als vertrouwelijke informatie.

 18. Toestemming filmregistratie evenement: Het is de verantwoordelijkheid van de klant om toestemming van de locatie te krijgen voor het installeren van video-apparatuur en om video-opnamen te maken op de gekozen locatie.

 19. Video-montage: NoWayBack Films krijgt de volledige redactionele- en productiecontrole van Klant voor de montage van de op te leveren video’s.

 20. Overmacht: NoWayBack Films is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst, voor zover die het gevolg is van overmacht (zoals: brand, bliksem, ontploffingen, oorlog, wanorde, overstromingen, epidemie, pandemie, industriële conflicten, uitzonderlijke weersomstandigheden, onvoorziene hardware- of software defecten, of handelingen van lokale autoriteiten).

 21. Volledige overeenkomst en strijdigheid: Deze Overeenkomst is de volledige overeenkomst tussen partijen over deze inhoudt, en zij vervangt alle voorgaande verklaringen, onderhandelingen en schriftelijke uitwisselingen dienaangaande. Bij strijdigheid tussen bepalingen uit deze algemene voorwaarden en bepalingen uit de Offerte, prevaleren de bepalingen uit de Offerte.

 22. Kennisgevingen: Kennisgevingen dienen te allen tijde schriftelijk te worden gericht aan het zakelijke, geregistreerde adres van de andere partij. Kennisgevingen dienen per post of e-mail te worden verzonden.

 23. Toepasselijk recht en Forumkeuze: Deze Overeenkomst en enig geschil dat eruit mocht voortvloeien, wordt beheerst door Nederlands recht. De bevoegde rechter te Nijmegen zal exclusief bevoegd zijn om van enig geschil hieromtrent kennis te nemen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

NoWayBack Films
KvK: 69693404

 1. Toepassing: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst en op iedere rechtsverhouding die daaruit voortvloeit (al dan niet op basis van een verzoek om diensten van de Klant aan NoWayBack Films). Als een Klant verzoekt om diensten van NoWayBack Films, dan geldt zulks als een wilsverklaring dat zij aan deze voorwaarden is gebonden. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang boven andere algemene voorwaarden (zoals: die van de Klant). NoWayBack Films behoudt zich het recht voor om de deze algemene voorwaarden te wijzigen. Als zij dat doen, dan zal zij de klant hiervan op de hoogte brengen.

 2. Definities: In deze algemene voorwaarden hebben de hierna genoemde begrippen de daarbij behorende betekenis:
  • ‘NoWayBack Films’ betekent de eenmanszaak NoWayBack Films, met het adres Leemweg 11, 6602 DL Wijchen ingeschreven bij het Handelsregister met nummer 69693404;
  • ‘Overeenkomst’ betekent de overeenkomst van opdracht (mondeling of schriftelijk) tussen de Klant en NoWayBack Films;
  • ‘Offerte’ betekent het (geschreven) aanbod van NoWayBack Films, met daarin beschreven de Diensten, het bedoelde gebruik daarvan en de tijdsplanning;
  • ‘Klant’ betekent de persoon of rechtspersoon aan wie NoWayBack Films Diensten verleent;
  • ‘Diensten’ betekent de diensten en/of materialen die NoWayBack Films uit hoofde van de Overeenkomst en de Offerte aan de Klant levert, bestaande uit (onder meer) videoregistratie;
  • ‘Honorarium’ betekent het honorarium dat NoWayBack Films voor zijn Diensten in rekening brengt;
  • ‘Filmdag’ betekent de (eerste) dag van de videoregistratie waarvoor NoWayBack Films is ingehuurd.

 3. NoWayBack Films rechtspositie: Deze Overeenkomst is een overeenkomst van opdracht (als bedoeld in art: 7:400 BW e.v.). NoWayBack Films zal zich inspannen om bij levering van Diensten te handelen in overeenstemming met de eisen van goed opdrachtnemerschap.

 4. Betaling: De Klant zal, in ruil voor de Diensten, het Honorarium betalen zoals uiteengezet in de Offerte. De Klant betaalt NoWayBack Films een voorschot van 20% van het door NoWayBack Films ingeschatte Honorarium minstens 1 maand voor aanvang van Filmdag. Het doel van het voorschot is om de Filmdag te reserveren. De aanbetaling wordt niet gerestitueerd bij annulering minder dan 1 maand voorafgaand aan de Filmdag. De resterende 80% van het totale bedrag dient te worden betaald voordat de Diensten zijn geleverd.

 5. Offertes en wijzigingen: De Offerte is gebaseerd op instructies van de Klant en de Klant garandeert dat die instructies juist en accuraat zijn. Het Honorarium en de Diensten zijn bepaald op basis van de instructies van de Klant en wijzigingen in die instructies nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, kunnen leiden tot extra kosten op grond van het meerwerk dat NoWayBack Films moet verrichten. Meerwerk wordt door NoWayBack Films altijd eerst geoffreerd.

 6. Goedkeuringen: Indien NoWayBack Films beelden of enig ander materiaal ter goedkeuring aan de Klant voorlegt, dan zal de Klant hier zorgvuldig naar kijken en NoWayBack Films op de hoogte brengen van enige onjuistheid. NoWayBack Films zal zich inspannen om dergelijke onjuistheden aan te passen, maar zij behoudt zich het recht voor om voor dergelijk meerwerk extra kosten in rekening te brengen indien dergelijke wijzigingen buiten het bestek van de Offerte vallen.

 7. Intellectueel Eigendom: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal ieder intellectueel eigendomsrecht (zoals: auteursrecht) op enig werk dat in de loop van de Overeenkomst tot stand is gekomen, toebehoren aan NoWayBack Films. NoWayBack Films behoudt zich het recht voor om het werk dat zij gedurende de Overeenkomst ontwikkelt te gebruiken bij de promotie van zijn Diensten. Indien de klant gedurende of na deze Overeenkomst het door NoWayBack Films opgeleverde werk wenst te gebruiken voor een ander doel dan voorzien in de Offerte, dan dient zij daarvoor van NoWayBack Films schriftelijke toestemming te hebben.

 8. Opzegging: NoWayBack Films heeft het recht om deze Overeenkomst onmiddellijk op te zeggen als de Klant:
  • Bij het verstrijken van de betalingstermijn niet het volledige Honorarium heeft betaald;
  • Wordt geliquideerd of ontbonden (in geval van een rechtspersoon) of sterft of permanent invalide raakt (in geval van een natuurlijk persoon);
  • Niet in staat is zijn betalingen te verrichten of betalingsafspraken maakt met zijn crediteuren;
  • Een curator of bewindvoerder over zijn activa krijgt aangewezen;
  • Of feitelijk stopt zaken te doen of deel te nemen aan het rechtsverkeer, of zulks dreigt te doen.

 9. Regelgeving: De Klant is verplicht ervoor te zorgen dat de Diensten in overeenstemming zijn met alle relevante en lokale regelgeving in de landen waarin het gebruik van de Diensten wordt voorzien. De Klant zal NoWayBack Films (en zijn medewerkers en vertegenwoordigers) dan ook schadeloos stellen en vrijwaren van enige schade (met inbegrip van gerechtelijke kosten) die mocht voortvloeien uit een (vermeende) inbreuk van de Diensten op die regelgeving.

 10. Kosten: NoWayBack Films zal zich inspannen om een accurate schatting te geven van de gemaakte kosten (indien relevant), voor zover zulks mogelijk is. Kosten zijn niet bij het Honorarium inbegrepen, en NoWayBack Films zal alle kosten die zij in relatie tot de Diensten maakt aan de Klant factureren. Bij significante kosten (naar de mening van NoWayBack Films), zal de Klant deze op het eerste verzoek van NoWayBack Films vooraf voldoen.

 11. Levering: Het bewerkingsproces duurt maximaal 2 maanden vanaf de Filmdag. Onder de Diensten kunnen ook goederen en materialen zijn begrepen (bijvoorbeeld: digitale bestanden, dvd’s). Het risico ten aanzien van die goederen gaat over op de Klant op het moment dat NoWayBack Films die goederen verzendt (zij het per post, per e-mail of via enig ander digitaal kanaal). De Klant zal de goederen onmiddellijk bij ontvangst inspecteren en NoWayBack Films direct (schriftelijk) op de hoogte stellen indien enig defect wordt gevonden, onder vermelding van de details van dat defect. De Klant zal NoWayBack Films de gelegenheid geven die goederen te inspecteren. Zonder een dergelijke kennisgeving, wordt de Klant geacht de goederen te hebben ontvangen en worden deze geacht in goede staat te verkeren. NoWayBack Films bewaart tijdelijk kopieën van goederen en de Klant dient er zelf voor te zorgen dat goederen op de juiste, veilige wijze worden opgeslagen.

 12. Annulering: Indien de Klant deze Overeenkomst rechtsgeldig (en in overeenstemming met deze algemene voorwaarden) beëindigt op een moment dat NoWayBack Films al met de Diensten is begonnen, dan blijft de Klant gehouden om het evenredig Honorarium te voldoen.

 13. Eigendom: Als NoWayBack Films enig werk aanlevert dat auteursrechtelijk is beschermd, dan is het de Klant niet toegestaan hier wijzigingen op aan te brengen of om dit te gebruiken op een wijze die niet in de Overeenkomst is voorzien, tenzij zij vooraf schriftelijke toestemming van NoWayBack Films heeft verkregen.

 14. Verzuim: Indien de klant niet binnen de betalingstermijn van 30 dagen zijn factuur betaalt, wordt zij geacht in verzuim te zijn. Klanten in verzuim dienen, naast de hoofdsom, ook de (redelijke) kosten van NoWayBack Films te vergoeden, met inbegrip van juridische kosten of incassokosten.

 15. Aansprakelijkheid: De aansprakelijkheid van NoWayBack Films is (behoudens opzet en grove schuld) als volgt beperkt:
  • NoWayBack Films aansprakelijkheid is beperkt tot (a) het bedrag dat zij onder zijn aansprakelijkheidsverzekering krijgt uitgekeerd, of, indien lager (b) het bedrag van het Honorarium dat daadwerkelijk door de Klant is betaald;
  • NoWayBack Films is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van onjuiste instructies van de Klant of enige onjuiste toelevering van materialen of gegevens door een derde;
  • En NoWayBack Films is niet aansprakelijk voor enige indirect schade, reputatieschade of gevolgschade.

 16. Onderaannemers: NoWayBack Films mag bij de uitvoering van de Diensten gebruik maken van diensten van derden. De bepalingen uit deze algemene voorwaarden gelden ook ter bescherming van deze derden.

 17. Vertrouwelijke gegevens: Partijen zullen de vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze Overeenkomst krijgen, strikt geheim houden. Informatie die reeds publiek bekend is (anders dan door een inbreuk op deze geheimhoudingsverplichting), geldt niet als vertrouwelijke informatie.

 18. Toestemming filmregistratie evenement: Het is de verantwoordelijkheid van de klant om toestemming van de locatie te krijgen voor het installeren van video-apparatuur en om video-opnamen te maken op de gekozen locatie.

 19. Video-montage: NoWayBack Films krijgt de volledige redactionele- en productiecontrole van Klant voor de montage van de op te leveren video’s.

 20. Overmacht: NoWayBack Films is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst, voor zover die het gevolg is van overmacht (zoals: brand, bliksem, ontploffingen, oorlog, wanorde, overstromingen, epidemie, pandemie, industriële conflicten, uitzonderlijke weersomstandigheden, onvoorziene hardware- of software defecten, of handelingen van lokale autoriteiten).

 21. Volledige overeenkomst en strijdigheid: Deze Overeenkomst is de volledige overeenkomst tussen partijen over deze inhoudt, en zij vervangt alle voorgaande verklaringen, onderhandelingen en schriftelijke uitwisselingen dienaangaande. Bij strijdigheid tussen bepalingen uit deze algemene voorwaarden en bepalingen uit de Offerte, prevaleren de bepalingen uit de Offerte.

 22. Kennisgevingen: Kennisgevingen dienen te allen tijde schriftelijk te worden gericht aan het zakelijke, geregistreerde adres van de andere partij. Kennisgevingen dienen per post of e-mail te worden verzonden.

 23. Toepasselijk recht en Forumkeuze: Deze Overeenkomst en enig geschil dat eruit mocht voortvloeien, wordt beheerst door Nederlands recht. De bevoegde rechter te Nijmegen zal exclusief bevoegd zijn om van enig geschil hieromtrent kennis te nemen.

Contact

Contact

Contact

Wilt u weten of we beschikbaar zijn, of heeft u vragen?

Wilt u weten of we beschikbaar zijn, of heeft u vragen?

Wilt u weten of we beschikbaar zijn, of heeft u vragen?

Mail naar arrow_forward contact@nowayback.co

Mail naar arrow_downward contact@nowayback.co